Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2003-07-10

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 25/03

 

Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce

z dnia  30 czerwca 2003 r.

 

 

w sprawie nadania: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy.

 

 

         Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy
w Działoszycach stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

 

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach zatwierdzony uchwałą Nr 17/III/96  z dnia 30 kwietnia 1996 r.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2003 r.

2003-09-01

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach

  

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr   34A/2003

 

Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce

z   dnia 28 sierpnia 2003 r.
 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego   Urzędowi Miasta i Gminy.

           Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca   1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)   zarządzam co następuje:

§ 1.

Nadaje   się Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miasta i Gminy
  
w Działoszycach   stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Z   dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu   Miasta i Gminy w Działoszycach zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w   Działoszycach     Nr 17/III/96   z dnia 30   kwietnia 1996 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września   2003 r.

                                                                   

                                                                   Burmistrz

                                                                 Miasta   i Gminy Działoszyce

                                                                    mgr   inż. Zdzisław LeksOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-17 07:44:25, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)