Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Przedmiot działania i kompetencje

Ikona statystyk

 

Skarbnik Miasta i Gminy kieruje pracą Referatu Finansowego

 

 1.  Do  obowiązków Skarbnika należy:

 

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem budżetu  Gminy oraz nadzór nad  jego prawidłową  realizacją,
 6. przekazywanie kierownikom referatów , kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych i przewodniczącym jednostek pomocniczych gminy wytycznych oraz niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu gminy,
 7. zapewnienie prawidłowej  sprawozdawczości z budżetu,
 8. dokonywanie analizy budżetu i bieżącej informacji Burmistrza o jego realizacji,
 9. dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu  przygotowanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
 10. zapewnianie ochrony mienia komunalnego,
 11. kontrasygnata dokumentów prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 12. nadzór nad postępowaniem podatkowym w zakresie wymiaru, windykacji należności i ich egzekucji oraz rozpatrywanie odwołań mieszkańców i instytucji,
 13. analizowanie uzyskiwanych dochodów, stawianie wniosków co do oszczędności jak i znalezienia źródeł dochodów,
 14. sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości Burmistrzowi,
 15. planowanie zadań rzeczowych i wydatków oraz przedkładanie w terminie ustawowym po zakończeniu roku budżetowego sprawozdań,
 16. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i  dokumentacji księgowej,
 17. sygnalizowanie Burmistrzowi wykonanie zadań, które mogą być powodem braku równowagi budżetowej,
 18. dokonywanie kontroli finansowej nad realizacją zadań finansowych w gminnych jednostkach organizacyjnych i organizacjach pozarządowych realizujących zadania finansowane przez gminę,
 19. wykonywanie innych  zadań powierzonych przez Burmistrza.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-11-16
Data ostatniej zmiany:
2009-12-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 14:58:44, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)