Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu - 17.09.2019 r.

Ikona statystyk

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej nr ewid. działki 440/2 o powierzchni 0,98 ha położonej w Dziekanowicach stanowiącej własność Gminy Działoszyce

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  DZIAŁOSZYCE

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

- nieruchomości  oznaczone  w ewidencji gruntów jako działki:

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Minimalne postąpienie

1

440/2

0,9800 ha

-

Dziekanowice

Działka rolna – użytki ŁIV-0,98ha  Teren położony w bezpośrednim  sąsiedztwie drogi asfaltowej na terenie płaskim. Działka w znacznej części stanowi tereny zielone użytkowane jako łąki, w części nieużytki zadrzewione i zakrzewione samosiejkami.

Na terenie gminy Działoszyce plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje

Przetarg ustny nieograniczony

47 530,00 zł

5000,00 zł

500,00 zł.


Z uwagi na fakt że sprzedawana nieruchomość jest nieruchomością rolną w postępowaniu przetargowym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362- z póź. zm.)

Zgodnie z art. 2a ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z póź. zm.) w przypadku zbycia nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 ha wyłącza się zastosowanie przepisów art. 2a ust. 1-2 w/w ustawy.

W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, a w przypadku braku uprawnionego do pierwokupu albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  21 października 2019 r.  (poniedziałek) w budynku  Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach (Sala Narad),  przy ul.  Skalbmierskiej 5 o godz. 10.00

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

    Osoby przystępujące do przetargu  zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

  • dowód wpłaty wadium
  • osoby fizyczne  -  dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  • reprezentanci osoby prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie  w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.    
  • pełnomocnicy  -  dokument potwierdzający  tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.      
  • w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2019 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy  tut. urzędu.

Wpłaty należy dokonywać w pieniądzu PLN w kasie UMiG lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach Nr 84 859100070130 0000 0013 0007  Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Działoszycach (z dopiskiem odpowiednio „wadium – działka 440/2 Dziekanowice”).

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej, Gmina nie będzie okazywać granic nabywanej nieruchomości.

Wadium  wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał zalicza się  na poczet  zakupu  nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.  Wadium  przepada w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży  w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem stosownego uzasadnienia.

Gmina Działoszyce nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Sprzedaż nieruchomości następuje w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.  

Dodatkowych  informacji  na temat  przetargu można uzyskać  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, pokój nr 5, budynek „B” lub telefonicznie pod nr (41) 35-26-154 wew. 25, lub 26.

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Stanisław Porada

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2019-09-17
Data publikacji:
2019-09-17
Data ostatniej zmiany:
2019-09-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 15:07:00, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)