Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu - 14.05.2019 r.

Ikona statystyk

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Działoszycach przy ul. Ogrodowej 6B

   

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  DZIAŁOSZYCE

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

 

 1. Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 12 położony w  Działoszycach
  przy ul. Ogrodowej 6B na dz. nr ewid. 448/1 o powierzchni 0,2930 ha wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej.
 2. Powierzchnia lokalu: powierzchnia użytkowa lokalu 44,52 m2,
  powierzchnia przynależna –  piwnica 5,92 m2 oraz udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 5044/188320
 3. Właściciel: Gmina Działoszyce – Księga Wieczysta Nr KI1I/00034917/2
 4. Najemca lokalu: brak
 5. Opis Nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 12 położony na I piętrze w budynku mieszkalnym położonym w Działoszycach przy ul. Ogrodowej 6B. W skład lokalu wchodzi: 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka. Ogrzewanie lokalu – centralne ogrzewanie z pieca na paliwo stałe zlokalizowanego w kotłowni w budynku nr 6.
 6. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Działoszyce zatwierdzonego uchwałą nr 31/90 Rady Miasta i Gminy w Działoszycach z dnia 28 listopada 1991 r. opisywana działka leżała na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 7. Wartość nieruchomości wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi:
  47 000 zł.
 8. Wadium: 5 000,00 zł
 9. Minimalne postąpienie: nie mniej niż 500,00 zł.
 10. Sprzedaż lokalu nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

       Przetarg odbędzie się w dniu  17 czerwca  2019 r.  w budynku  Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach (Sala Narad),  przy ul.  Skalbmierskiej 5 o godz. 10.00.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

    Osoby przystępujące do przetargu  zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

 • dowód wpłaty wadium
 • osoby fizyczne  -  dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
 • reprezentanci osoby prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie  w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.    
 • pełnomocnicy  -  dokument potwierdzający  tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.      
 • w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2019 r.  Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy  tut. urzędu.

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach Nr 84 859100070130 0000 0013 0007  Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Działoszycach (z dopiskiem „wadium przetargowe - Działoszyce, ul. Ogrodowa 6B/12”).

Sprzedaż lokali mieszkalnych zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U z 2019 r, poz. 714 – z późn. zm.). 

Wadium  wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał zalicza się  na poczet  zakupu  nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.  Wadium  przepada w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży  w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem stosownego uzasadnienia.

          Dodatkowych  informacji  na temat  przetargu można uzyskać  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, pokój nr 5, budynek „B” lub telefonicznie pod nr (41) 35-26-154 wew. 24 lub 25.        

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce
/-/ Stanisław Porada

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2019-05-14
Data publikacji:
2019-05-14
Data ostatniej zmiany:
2019-05-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 15:07:00, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)