Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

Ikona statystyk

Poświadczenie oświadczenia rolnika o prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez 5 lat

   

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Referat Budosnictwa Inwestycji i Drogownictwa
ul. Skalbmierska 5
Sekretariat, I piętro,
BUD. A

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Osoby fizyczne, osoby prawne

Opłaty:

  • opłata skarbowa za wydanie Zaświadczenia – 17 zł;
  • w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł
    (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać  Kasie UMiG w Działoszycach lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
Nr konta 25 8591 0007 0130 0000 0013 0002

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Poświadczenie oświadczenia rolnika jest wydane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki,w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Uwagi:
Weryfikacja oświadczeń rolnika w Referacie Finansowym UMiG w Działoszycach

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania poświadczenia oświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1637 ze zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:

  1. Wniosek Strony o poświadczenie faktu osobistego prowadzenia gospodarstwa  (wzór w załączeniu)
  2. Kserokopie posiadanych umów dzierżawy lub innego tytułu prawnego stwierdzającego prawo do dysponowania gruntem
  3. Oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy przed organami administracji publicznej w sprawach administracyjnych – w przypadku reprezentowania przez Pełnomocnika;
  4. Dowód uiszczenia opłaty od udzielonego Pełnomocnictwa lub prokury;
  5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2019-01-16
Data publikacji:
2019-01-16
Data ostatniej zmiany:
2019-01-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 14:58:44, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)