Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

LOKALIZACJA/PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ

Ikona statystyk

Decyzja na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej zawierający: wnioskodawcę, lokalizację zjazdu, specyfikę zjazdu tj. indywidualny czy publiczny.

Załączniki do wniosku:

 1. plan sytuacyjny – aktualna mapa do celów projektowych lub opiniodawczych
  z zaznaczoną lokalizacją zjazdu;
 2. kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
 3. jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pełnomocnictwo + dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej;
 4. jeżeli uzgodnienie dotyczy zjazdu publicznego – dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY

Za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu publicznego - 82 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach Krakowski Bank Spółdzielczy O/Działoszyce: nr 25 8591 0007 0130 0000 0013 0002

 (część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm.)

 Zwolnienia: Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm.).

 Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17 zł  na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

(część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -  tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm.).

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie uzgodnienia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania, to jest od daty złożenia kompletnego wniosku oraz wymaganych dokumentów.

USŁUGI REALIZUJE

Referat Budownictwa Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, tel. 41/3526154, 41/3526010, 41/3526005,
Budynek B, pok. nr 5.

TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce.

UWAGI:

 • Wniosek należy złożyć również w przypadku przebudowy istniejącego zjazdu;
 • Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt
  z wnioskodawcą, może skrócić termin załatwienia sprawy;
 • W przypadku posesji stanowiącej współwłasność, wniosek musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli;
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 Podstawa prawna:

Art. 29 ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z  2017 r.  poz. 2222, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2018-07-02
Data publikacji:
2018-07-02
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 14:58:44, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)