Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

NUMER PORZĄDKOWY NIERUCHOMOŚCI

Ikona statystyk

Ustalanie numeru porządkowego nieruchomości

Sprawę załatwia

Referat Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa, pok.5, tel 041-3526154 wew.25

 

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy

 1. Pisemny wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku zawierający:
  - imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
  - określenie przedmiotu wniosku – wniosek może dotyczyć ustalenia numeru
  dla budynku:

a. istniejącego – zaznaczonego na dołączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej,
ewidencyjnej, mapy z projektem podziału, topograficznej lub kopii mapy
zagospodarowania działki lub terenu,
b. będącego w trakcie budowy – zaznaczonego na dołączonej do wniosku kopii mapy zagospodarowania działki lub terenu,
c. prognozowanego do wybudowania – zaznaczonego na dołączonej do wniosku kopii mapy zagospodarowania działki lub terenu,

- informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (wskazanie na jednostkę ewidencyjną, obręb, numer działki ewidencyjnej),

- określenie usytuowania budynku (budynek nadziemny lub podziemny).

Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

Opłaty

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
 • od poświadczenia zgodności kopii zawiadomienia o ustaleniu numeru z oryginałem 5 zł od każdej zaczętej strony.

 

Forma załatwienia

Pisemne zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego dla budynku

 

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od złożenia wniosku

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Podstawa prawna

 1. Art. 47 a ust. 5 w związku z art. 47 a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)
 3. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 783 ze zm.)

 

Informacje dodatkowe

 1. O ustalenie numeru wnioskować może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
 2. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
 3. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
 4. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
 5. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
 6. Numery porządkowe mogą być nadawane także (oprócz budynków) takim obiektom jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2018-05-18
Data publikacji:
2018-05-18
Data ostatniej zmiany:
2018-05-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 14:58:44, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)