Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Ikona statystyk

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomoći / Postanowienie w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału

  

SPRAWĘ ZAŁATWIA

Referat Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa, pok.4 lub 5, tel 041-3526154 wew. 25 lub 26

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - art. 96 ustawy
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663.)
 3. Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości - złożony przez osobę, która ma w tym interes prawny tj. właściciela, użytkownika wieczystego.
 2. Załączniki do wniosku:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku założonej księgi wieczystej odpis z KW lub oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt. 4 i ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej wraz ze  wskazaniem numeru danej księgi.
 • wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 (3 egz.) wraz z mapą orientacji w skali 1:5000 (2 egz.),
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku planu miejscowego),
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • opinia techniczna osoby uprawnionej d/s budownictwa  - w przypadku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powodowałby także podział tego budynku (2 egz.),
 • dokumenty potwierdzające poszczególne cele podziału (w przypadkach określonych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 • odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw).
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz  synchronizacyjny,  jeżeli  oznaczenie  działek  gruntu w katastrze nieruchomości jest  inne niż  w księdze wieczystej,
 • mapy z projektem podziału - wykonanej zgodnie z ustaleniami zawartymi w postanowieniu  oraz zgodnie z załącznikiem graficznym do postanowienia.

Przedmiotowe dokumenty sporządza jednostka wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie wnioskodawcy – dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej

 

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 30  dni - od daty przedłożenia przez wnioskodawcę zaewidencjonowanej mapy z projektem podziału

Tryb odwoławczy

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

za pośrednictwem Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2018-05-18
Data publikacji:
2018-05-18
Data ostatniej zmiany:
2018-05-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 14:58:44, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)