Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Ikona statystyk

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa, pok.4, tel 041-3526154 wew.26
 

Wymagane dokumenty:

1) Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach – pokój nr 4 lub na stronie www.dzialoszyceo.eobip.pl).Wniosek w swej treści powinien zawierać:

– określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej oraz graficznej,

– określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na 2 egzemplarzach kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

Mapa do uzyskania w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Pińczowie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Złota 7, 28-400 Pińczów.

2) umowy, zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem lub zapewnienia właściwych jednostek organizacyjnych gwarantujące możliwość wykonania uzbrojenia terenu wystarczającego dla zamierzenia budowlanego.

3) decyzję środowiskową  w  przypadku inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko.

4) w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17,00 zł).

5) dowód opłaty skarbowej  (jeżeli  jest  wymagana).

   

Opłaty: 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej.

  1. Opłata skarbowa - czynności urzędowe od wydania decyzji o warunkach zabudowy – 107 zł
  2. Opłata skarbowa - czynności urzędowe od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł
  3. Opłata skarbowa- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł.

Opłata skarbowa może  być dokonana  przelewem na konto lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach:

  • Opłata na rachunek bankowy Urzędu:
    Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach Krakowski Bank Spółdzielczy O/Działoszyce
    nr rachunku   25 8591 0007 0130 0000 0013 0002
  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy:

Godziny otwarcia kasy:

poniedziałek - piątek: 8.00 – 10.30,

   

Termin załatwienia:

Termin: Do wydania decyzji o warunkach zabudowy stosuje się odpowiednio tryb przewidziany w art. 35 §3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych (m.in. uzgodnienia projektu decyzji z organami upoważnionymi).

Forma załatwienia: decyzja.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Miastka. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje: 

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2018-05-16
Data publikacji:
2018-05-16
Data ostatniej zmiany:
2018-05-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 14:58:44, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)