Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu - 18.04.2018 r.

Ikona statystyk

Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej nr ewid. 556 o pow. 0,38 ha położonej w miejscowości Sancygniów

      

Z uwagi na fakt że sprzedawana nieruchomość jest nieruchomością rolną w postępowaniu przetargowym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052- z póź. zm.)

 

 Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust.3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa  w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi; oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta(burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052- z póź. zm.) oraz przedłożą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy.

Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy Kielce ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce, tel. (41) 343-31-90) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.                     

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  21 maja 2018 r.  w budynku  Urzędu Miasta
i Gminy w Działoszycach (Sala Narad),  przy ul.  Skalbmierskiej 5 o godz. 10.00

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

    Osoby przystępujące do przetargu  zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

  • dowód wpłaty wadium
  • osoby fizyczne  -  dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  • reprezentanci osoby prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie  w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.    
  • pełnomocnicy  -  dokument potwierdzający  tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.      
  • w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2018 r. za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy  tut. urzędu.

Wpłaty należy dokonywać w pieniądzu PLN w kasie UMiG lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach Nr 84 859100070130 0000 0013 0007  Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Działoszycach (z dopiskiem odpowiednio „wadium – działka 556 Sancygniów”).

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej, Gmina nie będzie okazywać granic nabywanej nieruchomości.

Wadium  wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał zalicza się  na poczet  zakupu  nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.  Wadium  przepada w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży  w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem stosownego uzasadnienia.

Gmina Działoszyce nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Sprzedaż nieruchomości następuje w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się  z przedmiotem przetargu.          

Dodatkowych  informacji  na temat  przetargu można uzyskać  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, pokój nr 5, budynek „B” lub telefonicznie pod nr (41) 35-26-154 wew. 25 lub 26       

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2018-04-18
Data publikacji:
2018-04-18
Data ostatniej zmiany:
2018-04-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-29 10:25:23, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)