Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja - 11.06.2015 r.

Ikona statystyk

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019

Informacja dotycząca wyborów ławników nakadencję 2016-2019

Wzwiązku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławnikóworzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Kielcach i SądzieOkręgowym w Kielcach, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do RadyMiejskiej w Działoszycach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

-do Sądu Rejonowego w Pińczowie 2 ławników

Ustawa prawo o ustroju sadów powszechnych stanowi, żeławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)jest nieskazitelnego charakteru;

3)ukończył 30 lat;

4)jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscukandydowania, co najmniej od roku;

5)nie przekroczył 70 lat;

6)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowaniaspraw na drogę postępowania sądowego;

3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ześciganiem przestępstw
i wykroczeń;

4)adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)duchowni;

7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadtonie może być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatówna ławników zgłaszają radom gmin : prezesi właściwych sadów, stowarzyszenia,inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisówprawa
z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywatelimających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30czerwca 2015 roku.

Zgłoszeniakandydatów, które wpłynęły do rady miejskiej po upływie tego terminu, a takżezgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszegobiegu.

Przywrócenieterminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się nakarcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a którepowinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie oprzestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzyrodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona anizawieszona;

4)zaświadczenie lekarskie stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowaw art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opiekizdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027, z późn. Zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcjiławnika;

5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydaniedowodu osobistego.

Dozgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przezstowarzyszenie, inna organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną napodstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z KrajowegoRejestru Sądowego albo odpis zaświadczenie potwierdzające wpis do innegowłaściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą niewcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku2015 roku.

Kartyzgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać
w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 19 w godzinach 7.15 – 15.15.

Kartydostępne są również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i  Gminy w Działoszycach –  oraz na stronie MinisterstwaSprawiedliwości http://www.ms.gov.pl

Informacjezwiązane z wyborem ławników – Tel. 041 35-26–010.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2015-06-11
Data publikacji:
2015-06-11
Data ostatniej zmiany:
2015-06-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 16:08:10, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)