Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 r.

Ikona statystyk

__________________

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Działoszyce
na dzień 31.12.2019 r.

 

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Na dzień złożenia poprzedniej informacji tj. 31 grudnia 2018 r. stan mienia komunalnego wynosił 63,51 ha oraz udział wynoszący 84327/188320 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działka nr 448/1 pow. 0,2930 ha i udział wynoszący 57445/63207 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działki 253/8 i 254 o powierzchni łącznej 0,0555 ha

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku Gmina Działoszyce zbyła lokal mieszkalny nr 12 w budynku nr 6b przy ul. Ogrodowej w Działoszycach za cenę 67 000,00 zł. oraz nieruchomość zlokalizowaną na działce numer ewidencyjny 440/2 o pow. 9800 m2 położonej w Dziekanowicach za cenę 48 030,00 zł..

Na rok 2020 planuje się sprzedaż działki nr ewid. 230 położonej w Jakubowicach oraz działki nr ewid. 422 i 616/3 położonych w Działoszycach Przewidywane dochody z planowanej na 2020 rok sprzedaży mienia komunalnego wyniosą ok. 15 000 zł.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 63,51 ha oraz udział wynoszący 79283/188320 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działka nr 448/1 pow. 0,2930 ha i udział wynoszący 57445/63207 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działki 253/8 i 254 o powierzchni łącznej 0,0555 ha.

Szczegółowe zestawienie składników mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Dla okresu, dla którego sporządzona jest niniejsza informacja działki rolne o łącznej powierzchni 13,78 ha oraz działki niezabudowane niewykorzystywane rolniczo o powierzchni 0,0314 ha są wydzierżawiane osobom trzecim wyłonionym w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, lub aneksów do tych umów zawartych czas określony do 3 lub 5 lat.

Pozostałą powierzchnię stanowią:

- drogi - 32,26 ha

- ujęcia wody, przepompownie, zbiorniki - 2,1838 ha

- nieużytki - 1,20 ha

- tereny pod zabudowę - 4,70 ha

- place i zieleńce - 4,20 ha

- grunty rolne - 12,68 ha, które pozostają nie użytkowane rolniczo (m.in. grunt rolny w Dziekanowicach tzw. ,,ogrody” oraz grunty przeznaczone do dzierżawy).

- grunty pozostałe (lasy, tereny zabudowane, mieszkaniowe).

W omawianym okresie dochody Gminy z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się następująco:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 2 560,64 zł.

- dochody z tytułu dzierżawy mienia – 9 084,31 zł.

- dochody z tytułu sprzedaży mienia – 115 030,00.

 

Zestawienie składników mienia komunalnego gminy Działoszyce wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

L.p.

Podział mienia

pow. w ha

wartość gruntu w zł.

1

Grunty zabudowane

2,1838

391 797,05

2

Grunty w uprawie (rolne)

13,7800

142 291,50

3

Place i zieleńce

4,2000

7 532,00

4

Nieużytki

1,2000

9 000,00

5

Budynki mieszkalne

 

99 723,05

6

Obiekty OSP

 

1 050 481,51

7

Ośrodki Sportu i Rekreacji

 

10 088 708,50

 

Razem

 

11 789 533,61

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2020-03-25
Data publikacji:
2020-03-25
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-12-08 13:15:01, zmian dokonał(a): Aleksandra Stokowiec

WCAG 2.0 (Level AA)