Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Stan mienia komunalnego za 2018 r.

Ikona statystyk

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Działoszyce
na dzień 31.12.2018 r.

 

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Na dzień złożenia poprzedniej informacji tj. 31 grudnia 2017 r. stan mienia komunalnego wynosił 62,4383 ha oraz udział wynoszący 84327/188320 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działka nr 448/1 pow. 0,2930 ha i udział wynoszący 57445/63207 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działki 253/8 i 254 o powierzchni łącznej 0,0555 ha

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku Gmina Działoszyce nie zbywała nieruchomości stanowiących jej własność.

Na rok 2019 planuje się sprzedaż działki nr ewid. 230 położonej
w Jakubowicach oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku nr 6b przy ul. Ogrodowej w Działoszycach.

Przewidywane dochody z planowanej na 2019 rok sprzedaży mienia komunalnego wyniosą ok. 75 000 zł.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 63,51 ha
oraz udział wynoszący 84327/188320 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działka nr 448/1 pow. 0,2930 ha i udział wynoszący 57445/63207 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działki 253/8 i 254 o powierzchni łącznej 0,0555 ha.

Szczegółowe zestawienie składników mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Dla okresu, dla którego sporządzona jest niniejsza informacja działki rolne
o łącznej powierzchni 16,69 ha są wydzierżawiane osobom trzecim wyłonionym w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, lub aneksów do tych umów na okres do trzech lat.

Pozostałą powierzchnię stanowią:

  • drogi - 7,42 ha
  • ujęcia wody, przepompownie, zbiorniki - 2,1838 ha
  • nieużytki - 1,20 ha
  • tereny pod zabudowę - 4,70 ha
  • place i zieleńce - 4,20 ha
  • grunty rolne - 12,68ha, które pozostają nie użytkowane rolniczo (m.in. grunt rolny w Dziekanowicach tzw. ,,ogrody” oraz grunty przeznaczone do dzierżawy).
  • grunty pozostałe (lasy, tereny zabudowane, mieszkaniowe).

W omawianym okresie dochody Gminy z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się następująco:

  • opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 2 560,64 zł.
  • dochody z tytułu dzierżawy mienia – 3 967,72 zł.
  • dochody z tytułu sprzedaży mienia – brak.

   

Zestawienie składników mienia komunalnego gminy Działoszyce wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

L.p.

Podział mienia

pow. w ha

wartość gruntu w zł.

1

Grunty zabudowane

2,1838

391 797,05

2

Grunty w uprawie (rolne)

16,6900

172 340,00

3

Place i zieleńce

4,2000

7 532,00

4

Nieużytki

1,2000

9 000,00

5

Budynki mieszkalne

 

99 723,05

6

Obiekty OSP

 

1 050 481,51

7

Ośrodki Sportu i Rekreacji

 

10 088 708,50

 

Razem

 

11 819 582,11

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2019-03-29
Data publikacji:
2019-03-29
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-12-08 13:15:01, zmian dokonał(a): Aleksandra Stokowiec

WCAG 2.0 (Level AA)