Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - 5.11.2019 r.

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II"

Ogłoszenie nr 510237049-N-2019 z dnia 05-11-2019 r.

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 599808-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach, Krajowy numer identyfikacyjny 52765800000000, ul. ul. Skalbmierska  5, 28-440  Działoszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3526005 w. 26, e-mail gamina@dzialoszyce.pl, faks 413 526 900.
Adres strony internetowej (url): www.dzialoszyce.eobip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 71240000-8, 71323100-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach (dz. nr ewid. 544, 794/2)

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Kappa Projekt
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mleczarska 3
Kod pocztowy: 29-100
Miejscowość: Włoszczowa
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 29520.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29520.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 60885.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Monitoring miasta. - w rejonie ul. Krasickiego, Pińczowskiej, Placu Partyzantów

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wartość najniższej oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszycach (dz. nr ewid. 777/4) - budowa instalacji OZE – instalacja fotowoltaiczna 6 KW

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Kwota najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2019-11-05
Data publikacji:
2019-11-05
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 14:58:44, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)