Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu - 19.09.2011 r.

Ikona statystyk

Dostawa opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie grzewczym 2011/2012

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK W DZIAŁOSZYCACH

ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE, tel. (41) 352-60-05 w. 29

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

 

na dostawę opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie grzewczym 2011/2012

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia 295528-2011 z dnia 19.09.2011

 

Zamawiający:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach – ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce

Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce bud. „B” Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach, pok. nr 7, przesłana może być za pośrednictwem poczty lub jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.dzialoszyce.eobip.pl. Formularz specyfikacji udostępniany jest nieodpłatnie. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest p. Marcin Miszczyk – dyrektor ZEASiP tel. (41)352-60-05 wew. 28, 29 od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400

Przedmiot i zakres zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału wg następujących rodzajów i parametrów:

         węgiel kamienny sortymentu kostka w ilości ok. 90 ton: wartość opałowa: = lub powyżej 26 MJ/kg, popiół do 6%, siarka do 0,65%;

         węgiel kamienny sortymentu groszek (ekologiczny) w ilości ok. 150 ton: wymiar ziarna: 5–25 mm, max. zdolność spiekania (liczba Rogi, RI) do 15, wartość opałowa: = lub powyżej 26 MJ/kg, maksymalna ilość miału do 10%, popiół do 10%, siarka do 0,65%;

         węgiel kamienny sortymentu miał w ilości ok. 135 ton: wartość opałowa: = lub powyżej 20 MJ/kg, popiół do 18%, siarka do 1%.

Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w SIWZ.

Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

- 7 miesięcy (od 1 października 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.).

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca winien spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3)       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4)       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena (100%).

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z napisem: „Oferta na dostawę opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w sezonie grzewczym 2011/2012” w siedzibie zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, budynek „B” UMiG pok. nr 7 w terminie do dnia 28.09.2011 r. do godz. 930

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach w sali narad w dniu 28.09.2011 r. o godz. 1000  

Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Szczegółowy zakres zamówień uzupełniających znajduje się w SIWZ.

 

 DYREKTOR

   Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkół i Placówek

 

mgr Marcin Miszczyk

Działoszyce, 19 września 2011 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2011-09-19
Data publikacji:
2011-09-19
Data ostatniej zmiany:
2011-09-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-15 14:59:09, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)