Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu - 5.09.2011 r.

Ikona statystyk

Odbudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T na odcinku od km 0+750 do km 1+580, długości 830 mb

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO, NIE PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA ZADANIE:

Odbudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T na odcinku od km 0+750 do km 1+580, długości 830mb

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 236785 – 2011 w dniu  5.09.2011 r.

1.        INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

1.1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane -

Odbudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T na odcinku od km 0+750 do km 1+580, długości 830mb

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. t. jed. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.2 Dane Zamawiającego:

Dokładny adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce.

Faks: 041 35 26 154, strona internetowa Zamawiającego: www.dzialoszyce.eobip.pl

2      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233200-1, 45233220-7, 45233142-6

2.2 Zakresem przedmiotu zamówienia jest:

Odbudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy. Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do: 5.11.2011r.

4.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

4.1. W przetargu mogą  wziąć  udział  Wykonawcy  nie podlegający wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art. 24 prawa zamówień publicznych, oraz spełniający  następujące warunki, o  których mowa w art. 22 w/w prawa, tj;

1. posiadanie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył zamówienia odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu przedmiotowi zamówienia.

2. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia – W zakresie potencjału kadrowego wymaga się, aby kierownik robót posiadał uprawnienia budowlane w zakresie drogowym oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. sytuacja ekonomiczna i finansowa – Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300 000,00 zł, oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację zamówienia w kwocie nie niższej niż 300 000,00 zł.

4.2 Aby spełnić warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie załączonych przez nich do oferty dokumentów i oświadczeń.

4.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia dokonana zostanie wg formuły  „spełnia – nie spełnia”.

 

5.    OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy
z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia
i dokumenty:

·         Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.1 i 4.2 SIWZ - do oferty każdy
z Wykonawców jest zobowiązany dołączyć dokumenty, które są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem prze wykonawcę.

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p. (załącznik nr 2 do niniejszej do oferty), (konsorcjum – każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  składa dokument) 

b)     Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu zgodnie z formularzem Nr 3  (konsorcjum – każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  składa dokument) 

5.2.        Warunki szczegółowe określone w punkcie 4 SIWZ - wraz z ofertą każdy
z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy załączyć:

a)                   Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji (uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie właściwej Izby Samorządu Zawodowego) niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności zgodnie z formularzem Nr 4;

b)                   Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej 2 zamówień o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania zgodnie z formularzem Nr 5

c)                   Wykaz podstawowego sprzętu.

5.3.        Wraz z ofertą każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć:

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczanie do udziału postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ((konsorcjum – każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa dokument).

·         informacja Banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej,
 w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 300 tys. zł., wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         aktualna polisa ubezpieczeniowa w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 300 000 zł

·         kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów

5.4. Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja).

·         Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

·         Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.

·         W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

·         Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno :

- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,

- precyzować zakres umocowania,

- wskazywać pełnomocnika,

- wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.

Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi podpisać się na pełnomocnictwie, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu.

Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

·         Dokumenty składane indywidualnie przez każdego Wykonawcę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

·         Oświadczenia i dokumenty składane w imieniu uczestników oferty wspólnej przedkłada i podpisuje Wykonawca – pełnomocnik, działając w imieniu uczestników oferty wspólnej. 

6     OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

6.1       Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest: Marcin Leszczyński – BID UMiG w Działoszycach , fax. 041 35 26 154 wew. 25, e-mail: gmina@dzialoszyce.pl

7     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

7.1 Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

9  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1         Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.

10.      OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

12  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1  Ofertę należy złożyć w sekretariacie w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce do godziny 9.00 do dnia 20.09.2011r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.2  Oferty zostaną otwarte w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce o godzinie 9:30 w dniu 20.09.2011r.

13    OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

13.1Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena brutto oferty, zwana dalej „Cena”- maksymalnie 100 pkt

Każda z ofert będzie oceniana według poniższej zasady:

x - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

x= CN : CB x max Ilość punktów

gdzie: CN - najniższa zaoferowana cena brutto, CB –cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

                                                                                           

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

Działoszyce, dnia 5.09.2011 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2011-09-05
Data publikacji:
2011-09-05
Data ostatniej zmiany:
2011-09-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-18 18:50:1, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)