Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1.09.2011 r.

Ikona statystyk

Odbudowa drogi gminnej Nr 321006T – Kwaszyn – Góry od km 0+000 do km 0+740, długości 740 mb

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t. jed. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm), Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.

 

„Odbudowa drogi gminnej Nr 321006T – Kwaszyn – Góry od km 0+000 do km 0+740, długości 740 mb”

 

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe
„Wojtrans”
ul. Głowackiego 93
28-300 Jędrzejów

 

Uzasadnienie wyboru

 

Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści SIWZ oraz zapisom ustawy PZP.

Oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty z czego odrzuceniu nie podlegała żadna oferta.

Zgodnie z kryterium oceny ofert cena–waga 100%, zastosowanym przez Zamawiającego, wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100,0.

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 130 417,81 zł.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom:

 

                                   

  

Nr oferty

  

  

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

  

  

Liczba pkt w kryterium

  

„ cena ‘’

  

  

1.

  

  

Przedsiębiorstwo Robót
  Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.
  ul. Racławicka 41B
  32-200 Miechów

  

  

89,7

  

  

2.

  

  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
  „SZAR-BUD” s.c.

  

Szarbia Zwierzyniecka 107
  28-530 Skalbmierz

  

  

76,9

  

  

3.

  

  

Przedsiębiorstwo Drogowe
  „Wojtrans”
  ul. Głowackiego 93
  28-300 Jędrzejów

  

  

100,0

  

Informacja o odrzuceniu ofert/y.

Zamawiający informuje, że nie odrzucono żadnej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania

Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce
/-/ Zdzisław Leks

 

Działoszyce, dnia 1.09.2011 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2011-09-01
Data publikacji:
2011-09-01
Data ostatniej zmiany:
2011-09-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-15 14:59:09, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)