Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.09.2011 r.

Ikona statystyk

Przebudowa drogi gminnej relacji Ksawerów - Jastrzębniki nr 321011T /długości 0,340 km/ w km. 2 + 060 do km. 2 + 400 w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie wsi Jastrzębniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

 

                        Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji zadania j.n.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ relacji Ksawerów – Jastrzębniki nr 321011T /długości 0,340 km/ w km. 2 + 060 do km. 2 + 400 w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie wsi Jastrzębniki.” wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę p.n.:

Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Henryk Wojda, 28 – 300 Jędrzejów, ul. Głowackiego 93.

Uzasadnienie wyboru

Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści SIWZ oraz zapisy ustawy Pzp. Oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty z czego odrzuceniu nie podlegała żadna oferta.

Zgodnie z kryterium oceny ofert – cena – waga 100%, zastosowanym przez Zamawiającego, wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów t.j. 100,0.

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 54 181,38 zł.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom:

 

                                   
  

Numer
  oferty

  
  

Firma   (nazwa) lub nazwisko oraz

  

adres   wykonawcy

  
  

Punktacja   w kryterium cena (jedyne)

  
  

1.

  
  

PRID Spółka z o.o. ul.   Racławicka 41b 32 – 200 Miechów

  
  

87,3

  
  

2.

  
  

Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Henryk Wojda,

  

28 – 300 Jędrzejów, ul. Głowackiego 93.

  
  

100,0

  
  

3.

  
  

Przedsiębiorstwo   Produkcyjno-Usługowe „Szar – Bud” s.c.

  

28 – 530 Skalbmierz, Szarbia   Zwierzyniecka 107

  
  

92,1

  

 

 

Informacja o odrzuceniu oferty

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2011-09-21
Data publikacji:
2011-09-21
Data ostatniej zmiany:
2011-11-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-15 14:59:09, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)