Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 04.10.2011 r.

Ikona statystyk

Dostawa opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie grzewczym 2011/2012”

ZEAS-P-22/11

 

 

    

I N F O R M A C J A

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy) na „dostawę opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie grzewczym 2011/2012” wybrano ofertę złożoną przez:

 

FHU „DAMARKO-TRANS” s.c.

Marek Kołton i Dariusz Kołton
ul. Krakowska 40, 28-440 Działoszyce

     

z ceną ofertową brutto: 222.045,00 zł.

 

UZASADNIENIE WYBORU

 

Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści SIWZ oraz spełnia wymogi ustawy.

Oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty, odrzuceniu nie podlegała żadna oferta. Zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 100% zastosowanym przez Zamawiającego, wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom:

 

                                   
  

Numer oferty

  
  

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres   wykonawcy

  
  

Punktacja w kryterium cena (kryterium   jedyne)

  
  

1

  
  

P.H.U.   EURO-SMART

  

Marzena   Ostrowska

  

ul.   26 Marca 154/54,

  

44-300   Wodzisław Śląski

  
  

96,95

  
  

2

  
  

MCARBO   Spółka Jawna

  

Małgorzata   Żwan, Mariusz Śliwa

  

ul.   Wspólna 36A

  

72-006   Mierzyn

  
  

99,10

  
  

3

  
  

FHU   „DAMARKO-TRANS” s.c.

  

Marek   Kołton i Dariusz Kołton

  

ul.   Krakowska 40

  

28-440   Działoszyce

  
  

100,00

  

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

 

Zamawiający informuje, że żadna oferta nie została odrzucona.

 

Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

 

Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

Informacja o terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy:

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Działoszyce, 03.10.2011 r.

 

        
  

                                                                              DYREKTOR

  

                                                    Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

  

                                                                     Szkół i Placówek

  

  /-/ Marcin Miszczyk

  

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2011-10-05
Data publikacji:
2011-10-04
Data ostatniej zmiany:
2011-10-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-15 14:59:09, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)