Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 04.10.2011 r.

Ikona statystyk

Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach w sezonie grzewczym 2011/2012

Or.I-3420.462.2011

 

I N F O R M A C J A

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy) na „dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach w sezonie grzewczym 2011/2012” wybrano ofertę złożoną przez:

 

FHU „DAMARKO-TRANS” s.c.

Marek Kołton i Dariusz Kołton
ul. Krakowska 40, 28-440 Działoszyce

     

z ceną ofertową brutto: 108.400,00 zł.

 

UZASADNIENIE WYBORU

 

Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści SIWZ oraz spełnia wymogi ustawy.

Oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę, która nie podlegała odrzuceniu. Zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 100% zastosowanym przez Zamawiającego, wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom:

 

                 
  

Numer oferty

  
  

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres   wykonawcy

  
  

Punktacja w kryterium cena (kryterium   jedyne)

  
  

1

  
  

FHU   „DAMARKO-TRANS” s.c.

  

Marek   Kołton i Dariusz Kołton

  

ul.   Krakowska 40

  

28-440   Działoszyce

  
  

100,00

  

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

 

Brak ofert odrzuconych.

 

Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

 

Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Informacja o terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy:

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy.

 

Działoszyce, 04.10.2011 r.

        
  

                                                                                       BURMISTRZ

  

mgr inż. Zdzisław Leks

  

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2011-10-04
Data publikacji:
2011-10-04
Data ostatniej zmiany:
2011-10-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-15 14:59:09, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)