Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2010-12-06
Ikona statystyk

Ogłoszenie o naborze - 06.12.2010 r.

NSP 2011: NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce –
Gminny Komisarz Spisowy
o g ł a s z a
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego,
który odbędzie się w dniach od 8 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca  2011 r.

I. WYMAGANIA

1.   osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),

2.   co najmniej średnie wykształcenie,

3.   znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

4.   praktyczna umiejętność korzystania z  map cyfrowych,

5.   komunikatywność i umiejętności interpersonalne,

6.   podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,

7.   obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

8.   zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Działoszyce.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

1.   5 stycznia -25 lutego 2011 r.  - szkolenie rachmistrzów
- czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie

   poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i  
   spisu) zakończonego egzaminem,

2.   1 - 17 marca 2011 r. - obchód przed spisowy

3.   06 - 07 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przed spisowa dla rachmistrzów

4.   08 kwietnia  - 30 czerwca 2011 r. Narodowy Spis Powszechny

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:  20 grudnia 2010 r.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1.   Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
 - imienia i nazwiska
 - adresu zamieszkania
 - telefon, adres e-mail
 - data urodzenia
 - miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy
 - w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty
 - w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,

2.   dokument poświadczający wykształcenie,

3.   oświadczenie» o korzystaniu z pełni praw  publicznych,

4.   oświadczenie» o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

5.   oświadczenie» o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym 2011 r. traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

V. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

Urząd Miasta i Gminy
ul.Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce
Sekretariat

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym 2011 ”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce
/-/ Zdzisław Leks

 

Działoszyce, 06.12.2010 r.

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-29 10:25:23, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)