Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2010-09-03
Ikona statystyk

Obwieszczenie - 03.09.2010 r.

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa ziemnego kabla światłowodowego w miejscowości Dziekanowice i Szczotkowice

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

 

zawiadamia, że w dniu 12. 08. 2010 r.  zostało wszczęte na żądanie Pana Stanisława Sobierajskiego zam. w Pińczowie przy ul. Spółdzielczej 1B pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz PGE ZEORK DYSTRYBUCJA sp. z o. o. Skarżysko Kamienna ul. J. Marszałka Piłsudskiego 51, postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej realizację przedsięwzięcia w zakresie „Budowy ziemnego kabla światłowodowego w miejscowości Dziekanowice i Szczotkowice”, zlokalizowanego w miejscowości Dziekanowice na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. odpowiednio: 349/3, 37, 437, 26 oraz w miejscowości  Szczotkowice na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. odpowiednio: 119, 107, 106.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  w referacie BID, Urzędu Miasta i Gminy  w Działoszycach  przy ul. Skalbmierskiej 5.

 

Zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w Dziekanowicach i Szczotkowicach w granicach terenu inwestycji i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Działoszyce
/-/ Zdzisław Leks

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 14:10:12, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)