Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2010-07-14
Ikona statystyk

Zawiadomienie - 14.07.2010 r.

Z a w i a d o m i e n i e o zakończeniu postępowania dowodowego

Działoszyce, dnia 12. 07. 2010 r.

Znak: BID. II – w - 7331/2/01/10

 

Z a w i a d o m i e n i e

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że dobiegło końca postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej projekt KAZ 4410” zlokalizowanej w miejscowości Dziekanowice na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 198.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z całością zebranego materiału dowodowego bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce  przy ul. Skalbmierskiej 5 w Działoszycach kontaktując się z Referatem Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa tel. (041- 3526005 wew. 26) w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu stosownej decyzji.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-08 09:34:11, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)