Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2009-12-02
Ikona statystyk

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - 2.12.2009 r.

Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów w zakresie budownictwa drogowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

    

    

BURMISTRZ MIASTA I GMINY w DZIAŁOSZYCACH

 

ogłasza publiczny nabór ofert  na  stanowisko podinspektora do spraw inwestycji i remontów w zakresie budownictwa drogowego w Referacie Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach.

 

A. Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz posiadające niżej wymienione kwalifikacje:

 

      1. Wymagania niezbędne:

           

a/ wykształcenie wyższe w branży drogowej, geodezyjnej lub budowlanej,

        b/ wykształcenie średnie techniczne w branży drogowej, geodezyjnej lub budowlanej – co najmniej 3-letni staż w administracji samorządowej,

 c/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślni,

 d/ nieposzlakowana opinia,

 e/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

 

          

      2. Wiedza specjalistyczna:

            a/ wskazane doświadczenie zawodowe,

   b/ znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, prawa budowlanego, administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych w stopniu umożliwiającym samodzielne opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oceny ofert, sporządzania projektów umów, weryfikacji dokumentacji technicznej oraz ustawy o drogach publicznych

            c/ umiejętność zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy pomocowych,

           d/ dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office), poczty elektronicznej, internetu.

 

       3. Predyspozycje osobowościowe:

umiejętność podejmowania decyzji, analitycznego podejścia do problemów, pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów.

 

      B. Dla udokumentowania spełnienia wymogów na stanowiska uczestnicy naboru przedkładają:

 

a/ list motywacyjny wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b/ curriculum vitae wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c/ oryginał kwestionariusza osobowego(do pobrania ze strony) www.dzialoszyce.eobip.pl

d/ kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

e/ kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji

    i umiejętności,

f/ kserokopie świadectw pracy,

g/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

h/ zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia

i/ oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) o treści:

              „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. , nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listpada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458  z późn. zm.)

UWAGA: list motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

            Warunki pracy

         a/ wymiar czasu pracy: pełny etat

   Inne informacje: przewidywane zatrudnienie od  1 stycznia 2010  r.

 

      Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach, ul.Skalbmierska 5, w sekretariacie pok. 14 I piętro lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5 ,

28-440 Działoszyce z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko d/s inwestycji  i remontów w zakresie budownictwa drogowego” w terminie do dnia  18 grudnia 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

       Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na  tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach .

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Działoszyce

(-) Zdzisław Leks

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-08 09:34:11, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)