Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2008-04-24

Materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

 

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2008 roku o godz. 9ºº w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.

2. Uchwalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.

5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2007 rok:

a)   przedstawienie przez Skarbnika  opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

b)  przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach ,

c)     dyskusja,

d)     podjęcie uchwały .

6. Projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr XIV/69/2008 w sprawie   uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2008 rok,

a)     dyskusja,

   b) podjęcie uchwały.

7. Informacja z realizacji “ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

   Problemów Alkoholowych “ za 2007 rok,

a) dyskusja .                                                                        

b) przyjęcie informacji .

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,

      a) dyskusja,

    b) podjęcie uchwały.

9. Informacja z wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej za 2007 rok ,

a)     dyskusja ,

     b) przyjęcie informacji .

10. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat pobieranych przez firmy świadczące usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 a) dyskusja,

 b) podjęcie uchwały.

11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

12. Interpelacje i zapytania.

13.  Odpowiedzi na zapytania.

14.  Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad sesji

                                                                    

                                                                        

                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                          / - /  Zygmunt Saracki
2008-04-24

Ogłoszenie

Ogłoszenie o posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej

2008-09-25

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26.09.2008 r.

            

   

2008-12-23

Materiały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30.12.2008 r.

             

                 Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-24 14:59:5, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)