Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o stanie mienia komunalnego - za 2016 r.

Zbieranie statystyk

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Działoszyce
na dzień 31.12.2016 r.

 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Na dzień złożenia poprzedniej informacji tj. 31 grudnia 2015 r. stan mienia komunalnego wynosił 51,3509 ha oraz udział w nieruchomości wspólnej położonej w Działoszycach wynoszący 89920/188320 oznaczonej jako działka nr 448/1 pow. 0,2930 ha i udział wynoszący 57445/63207 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działki 253/8 i 254 o powierzchni łącznej 0,0555 ha.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku Gmina Działoszyce zbyła: nieruchomość o numerze ewid. działki 625 o powierzchni 198 m2, lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany w budynku nr 54 położonym w Stępocicach na działce nr ewid. 57/2 o powierzchni użytkowej lokalu 54,64 m2 wraz z udziałem w gruncie oraz nieruchomość położoną w Gaiku na działce nr ewid. 80 o powierzchni 0,0300 ha.

Na rok 2017 planuje się sprzedaż działek nr ewid. 3/12 położonych w Dziekanowicach, sprzedaż działki nr ewid. 86 położonej w Wolicy oraz sprzedaż działki nr 150 położonej w Szczotkowicach.

Przewidywane dochody z planowanej na 2017 rok sprzedaży mienia komunalnego wyniosą ok. 245 000 zł. (wg cen wywoławczych netto zgodnie
z wyceną rzeczoznawcy majątkowego).

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wynosi 56,6583 ha
oraz udział wynoszący 84327/188320 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działka nr 448/1 pow. 0,2930 ha i udział wynoszący 57445/63207 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działki 253/8 i 254 o powierzchni łącznej 0,0555 ha.

Szczegółowe zestawienie składników mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Dla okresu, dla którego sporządzona jest niniejsza informacja działki rolne
o łącznej powierzchni 16,69 ha są wydzierżawiane osobom trzecim wyłonionym w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, lub aneksów do tych umów na okres do trzech lat.

Pozostałą powierzchnię stanowią:

  • drogi - 1,12 ha
  • ujęcia wody, przepompownie, zbiorniki - 2,1838 ha
  • nieużytki - 1,20 ha
  • tereny pod zabudowę - 2,60 ha
  • place i zieleńce - 4,20 ha
  • grunty rolne - 9,57 ha, nie dzierżawione i które pozostają nie użytkowane rolniczo (m.in. grunt rolny w Dziekanowicach tzw. ,,ogrody” oraz grunty przeznaczone do dzierżawy).
  • grunty pozostałe (lasy, tereny zabudowane, mieszkaniowe).

W omawianym okresie dochody Gminy z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się następująco:

  • opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 2 560,64 zł.
  • dochody z tytułu dzierżawy mienia – 2 633,65 zł.
  • dochody z tytułu sprzedaży mienia – 48 415,00 zł.

 

 

Zestawienie składników mienia komunalnego gminy Działoszyce wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

 

 

L.p.

Podział mienia

pow. w ha

wartość gruntu w zł.

1

Grunty zabudowane

2,1838

391 797,05

2

Grunty w uprawie (rolne)

16,6900

172 340,00

3

Place i zieleńce

4,2000

7 532,00

4

Nieużytki

1,2000

9 000,00

5

Budynki mieszkalne

 

99 723,05

6

Obiekty OSP

 

1 050 481,51

7

Ośrodki Sportu i Rekreacji

 

10 088 708,50

 

Razem

 

11 819 582,11

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2018-04-10
Data publikacji:
2018-04-10
Data ostatniej zmiany:
2018-04-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 12:37:21, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)