Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Ikona statystyk

Odpady komunalne z terenu Gminy Działoszyce są odbierane, transportowanie i zagospodarowywane przez firmę:

EKOM Maciejczyk Spółka Jawna
ul. Zakładowa 29
26-052 Nowiny

w terminach ustalonych w harmonogramie, a ponadto każdy mieszkaniec gminy może je przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy .

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Skalbmierska 17
28 - 440 Działoszyce
Czynny w każdy piątek w godzinach 8:00 - 15:00

 

Z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych oraz domków letniskowych w PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. ­ odpady selektywnie zbierane ( papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe),
 2. ­ odpady zielone ( trawa, liście, drobne gałęzie),
 3. ­ przeterminowane leki,
 4. ­ chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin),
 5. ­ zużyte baterie, akumulatory,
 6. ­ zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 7. ­ meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. ­ odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty ( niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany),
 9. zużyte opony,
 10. odpady niebezpieczne,
 11. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 12. ­ odpady tekstyliów i odzieży,
 13. ­ popiół.

Transport odpadów do PSZOK właściciel nieruchomości organizuje sobie sam we własnym zakresie.

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika obsługującego PSZOK.

Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez pracownika PSZOK.

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi punktu oraz zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Śmieci elektryczne odbiera: EKOM Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

Odpady zielone bioodpady powstające na terenie nieruchomości, które ulegają biodegradacji (pochodzące m.in. z ogródków) zgodnie z przyjętym regulaminem można kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby lub zbierać w worki o odpowiednim kolorze (brązowe).

Kompostowanie nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla innych osób ani powodować zanieczyszczenia działek sąsiednich.

Ponadto w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi prowadzona będzie w naszej gminie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych tj. pralki, lodówki, suszarki do włosów, komputery, drukarki itp. Akcje zbiórki i odbioru tych odpadów będą odbywać się z częstotliwością dwa razy w roku. Harmonogram odbioru odpadów, po uzgodnieniu z przedsiębiorcą, będzie podawany do publicznej wiadomości (tablice ogłoszeń, strony internetowe, ulotki rozprowadzane przez przedsiębiorcę).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Anna Cieślik
Informację wprowadził:
Grzegorz Podsiadło
Data wytworzenia:
2020-08-31
Data publikacji:
2020-08-31
Data ostatniej zmiany:
2020-09-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-19 08:15:31, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)