Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu - 23.02.2017 r.

Ikona statystyk

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 150 o powierzchni 0,52 ha położonej w Szczotkowicach

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  DZIAŁOSZYCE

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

- nieruchomości  oznaczone  w ewidencji gruntów jako działki:

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Minimalne postąpienie

1

150

0,5200 ha

-

Szczotkowice

Działka  niezabudowana, użytek działki stanowią grunty leśne sklasyfikowane jako LsIV. Teren działki o zróżnicowanej rzeźbie w części stanowi wąwóz. Działka położona bezpośrednio przy drodze asfaltowej z urządzoną drogą dojazdową

Na terenie gminy Działoszyce plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje

Przetarg ustny nieograniczony

8 300,00 zł

830,00 zł

83 zł.

 

    

      

Na podstawie  art. 37 pkt. A ustawy o lasach  Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu  tego gruntu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  29 marca 2017 r.  w budynku  Urzędu Miasta
i Gminy w Działoszycach (Sala Narad),  przy ul.  Skalbmierskiej 5 o godz. 10.00

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

    Osoby przystępujące do przetargu  zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

  • dowód wpłaty wadium
  • osoby fizyczne  -  dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  • reprezentanci osoby prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie  w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.    
  • pełnomocnicy  -  dokument potwierdzający  tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.      
  • w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2017 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy  tut. urzędu.

Wpłaty należy dokonywać w pieniądzu PLN w kasie UMiG lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach Nr 84 859100070130 0000 0013 0007  Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Działoszycach (z dopiskiem odpowiednio „wadium – działka 150 Szczotkowice”).

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej, Gmina nie będzie okazywać granic nabywanej nieruchomości.

Wadium  wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał zalicza się  na poczet  zakupu  nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.  Wadium  przepada w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży  w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem stosownego uzasadnienia.

          Dodatkowych  informacji  na temat  przetargu można uzyskać  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, pokój nr 5, budynek „B” lub telefonicznie pod nr (41) 35-26-154 wew. 25 lub 26       

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2017-02-23
Data publikacji:
2017-02-23
Data ostatniej zmiany:
2017-02-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-20 08:56:06, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)