Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe - 7.12.2017

Zbieranie statystyk

Usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Działoszyce oraz zapewnienia im opieki w schronisku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonywanie usługi na terenie gminy Działoszyce polegającej na:

- odławianiu, transporcie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom

zbieraniu zwłok zwierzęcych powstałych w wyniku zdarzeń drogowych

- odławianiu i przesiedlaniu lub udzielaniu pomocy zwierzętom wolnożyjącym poszkodowanym  w wyniku zdarzenia drogowego lub losowego.

 

1.Zamawiajacy:

Gmina Działoszyce

Ul. Skalbmierska 5

28-440 Działoszyce

NIP: 662-175-70-85

Telefon: 41/3526010

Fax: 41/ 35 26900

Mail: gmina@dzialoszyce.pl

 

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest odławianie, transport do schroniska oraz bezterminowe   zapewnieniu opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom, zbieranie zwłok zwierzęcych powstałych w wyniku zdarzeń drogowych oraz odławianie i przesiedlanie lub udzielanie pomocy zwierzętom wolnożyjącym poszkodowanym  w wyniku zdarzenia drogowego lub losowego.

Wykonanie usług  będzie prowadzone na wezwanie  przekazywane Wykonawcy faksem lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

Wyłapywanie i przetrzymywanie ww. zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt  odbywać się będzie zgodnie z warunkami  określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. z 2013  r., poz. 856 ze zm.) oraz w rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad   i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz.753).

Szacunkowa liczba odłowionych zwierząt oraz zdarzeń wynosi: 10 szt. psów, 2 szt. kotów oraz  2 zdarzenia zbieranie zwłok zwierzęcych powstałych w wyniku zdarzeń drogowych oraz 2 zdarzenia odławiania i przesiedlania lub udzielania pomocy zwierzętom wolnożyjącym poszkodowanym  w wyniku zdarzenia drogowego lub losowego.

Zamawiający zastrzega, że ilość odłowionych zwierząt oraz zdarzeń może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu  i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie odławiania, transportu do schroniska oraz zapewnienia opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom:

a). Wyłapywanie i transport zwierząt do schroniska,

b). Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt zabranych z terenu Gminy Działoszyce.

c).Przedstawianie Zamawiającemu co kwartał informacji na temat stanu zwierząt w schronisku tj.: ilość zwierząt przyjętych do schroniska i ilość zdjętych ze stanu.

d).W przypadku śmierci zwierzęcia Wykonawca ponosi koszty  utylizacji zwłok padłego zwierzęcia.

e).Usługa będzie świadczona całodobowo 7 dni w tygodniu  po dokonaniu zgłoszenia za pomocą faxu lub telefonicznie przez uprawnionego przedstawiciela  Zamawiającego.

f).Transport wyłapanych zwierząt odbywał się będzie  środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia,

g). Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny,

h). Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku,

i). Zapewnienie dozoru weterynaryjnego  na terenie schroniska,

j). Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – adopcje.

 

II. Wykaz dokumentów jakie Wykonawca ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.    Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert.

2.    Kopię zezwolenia na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

3.    Oświadczenie o spełnianiu warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, według wzoru stanowiącego  załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

III. Termin realizacji zamówienia

Od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

IV. Opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca podaje ogólna cenę brutto za wykonanie usług oraz:

- cenę za 1 psa odłowionego i przetransportowanego do schroniska wraz z zapewnieniem mu opieki w schronisku

- cenę za 1 kota odłowionego i przetransportowanego do schroniska wraz z zapewnieniem mu opieki w schronisku

- cenę za 1 usługę zebrania zwłok zwierzęcych powstałych w wyniku zdarzenia drogowego

- cenę za 1 usługę odłowienia i przeniesienia lub udzielenia pomocy zwierzęciu wolnożyjącemu poszkodowanemu w wyniku zdarzenia drogowego lub losowego

Cena określona przez oferenta będzie stała przez okres obowiązywania umowy.

V. Kryterium  wyboru oferty:

95 pkt najniższa cena

5 pkt – wykonanie usługi w czasie 3 godz. od zgłoszenia

0 pkt – wykonanie usługi w czasie 4 godz. od zgłoszenia

VI. Termin i miejsce składania ofert:

1). Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać osobiście  bądź listownie  w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce ul. Skalbmierska 5, 28 – 440 Działoszyce. Oferty należy składać do dnia: 21.12.2017 r. do godz. 15.00.

2). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

3). Oferta wraz z załącznikami oraz  dokumentami wyszczególnionymi w pkt II zapytania powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wykonywanie usług na terenie gminy Działoszyce polegających na:

- odławianiu, transporcie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz        zapewnieniu opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom

zbieraniu zwłok zwierzęcych powstałych w wyniku zdarzeń drogowych

- odławianiu i przesiedlaniu lub udzielaniu pomocy zwierzętom wolnożyjącym poszkodowanym  w wyniku zdarzenia drogowego lub losowego”

4). Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału  bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia    niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Umowa zostanie podpisana na  czas określony tj.:  do 31.12.2018 r.

Istotne postawienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pocztą, faksem oraz za pośrednictwem strony internetowej.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pan Maciej Sobecki,  tel. 41 35 26010 wew. 31.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2017-12-07
Data publikacji:
2017-12-07
Data ostatniej zmiany:
2017-12-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-24 14:59:5, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)