Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu - 5.09.2011 r.

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej relacji Ksawerów – Jastrzębniki nr 321011T /długości 0,340 km/ w km. 2 + 060 do km. 2 + 400

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce,

woj. świętokrzyskie, pow. Pińczowski, www.eobip.dzialoszyce.pl

ogłasza

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14 000 EURO,

ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCHNA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

na zadanie:

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

relacji Ksawerów – Jastrzębniki nr 321011T/długości 0,340 km/ w km. 2 + 060 do km. 2 + 400 w granicach istniejącego pasadrogowego na terenie wsi Jastrzębniki

Ogłoszenie zostało zamieszczone nastronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem
 274028 – 2011 w dniu 5.09.2011 r.

1.Zakres zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej relacji Ksawerów –Jastrzębniki nr 321011T /długości 0,340 km/ w km. 2 + 060 do km. 2 + 400 wgranicach istniejącego pasa drogowego na terenie wsi Jastrzębniki.

Zakres robót wg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia.

2. Nomenklatura

Wspólnysłownik zamówień (CPV)

Przedmiotzamówienia: 45233200-1, 45233220-7, 45233142-6

3. Nie jest możliwe składanie ofertczęściowych i wariantowych.

4. Zamawiający przewidujeudzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lubart. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy pzp.

5. Termin wykonania zamówienia: w okresie do 30. 10. 2011 r.

6. Szczegółowe warunki przetargu określa specyfikacjaistotnych warunków zamówienia, którą możnauzyskać na stronie internetowej Gminy Działoszyce: www.eobip.dzialoszyce.pl  lub osobiście w UmiG Działoszyce.

Osobydo kontaktu z Oferentami: mgr inż. Tadeusz Kawiorski, tel. 041 3526010, email: gmina@dzialoszyce.pl 

7. Informacja na temat wadium: Wadiumnie jest wymagane w tym postępowaniu.

8.Informacje na temat treści oferty oraz sposobu oceny:
Oferta powinna być złożona do dnia 20. 09.2011, do godz. 09:00 i oznaczona:

Gmina Działoszyce, adres: ul.Skalbmierska 5 28 – 440 Działoszyce oraz opisana:

Oferta na zadanie: PRZEBUDOWA DROGIGMINNEJ relacjiKsawerów – Jastrzębniki nr 321011T /długości 0,340 km/ w km. 2 + 060 do km. 2 +400 w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie wsi Jastrzębniki

Nie otwierać przed dniem 20. 09. 2011r.,godz. 09:15.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach, ul.Skalbmierska 5

28 – 440 Działoszyce (sala narad),w dniu 20. 09. 2011 roku, o godzinie 09:15.

Oferty,które spełnią wymagania specyfikacji (SIWZ), oceniane będą wg kryterium: 100% najniższa cena.

9. Warunki udziału:

Warunki ogólne.

  • Wykonawca winien spełniać wymogi art. 22 ust. 1 ustawy  p.z.p.

Warunki szczegółowe.

  • Wykonawca     winien posiadać własne środki finansowe lub w formie kredytu bankowego     (zapewnienie kredytowania) – przeznaczone na finansowanie realizacji     zadania – na kwotę min. 300 000 zł.
  • Wykonawca     winien skierować do realizacji zadania kierowników robót:

a)       wspecjalności drogowej,

-w zakresie wymaganym prawem budowlanym.

  • Wykonawca     winien wykazać się realizacją, co     najmniej 2 podobnych zadań w czasie ostatnich pięciu lat (potwierdzone     referencjami) na kwotę, co najmniej     100 000 zł każde.
  • Wykonawca     winien załączyć do oferty kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia     potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności     cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Wykonawca     winien udzielić 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy,     liczonej od dnia odbioru końcowego.
  • Spełniać pozostałe warunki     zawarte w SIWZ

10. Procedura:

Tryb udzielenia zamówienia: przetargnieograniczony

Kryteria oceny ofert:najniższa cena

Nie przewiduje się: zawarciaumowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyborunajkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Terminzwiązania ofertą 30 dni od ostatecznegoterminu składania ofert.

 

 

Zatwierdzam

 

Burmistrz Miasta i GminyDziałoszyce

/-/ Zdzisław Leks

 

Działoszyce,5.09.2011 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2011-09-05
Data publikacji:
2011-09-05
Data ostatniej zmiany:
2011-09-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 12:52:58, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)