Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.08.2008 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozwój bazy sportowo-edukacyjnej przy Zespole Szkół w Działoszycach

Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: Or. I - 3420/14/08


Działoszyce, dnia 21. 08. 2008 r.

 

I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.– „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozwój bazy sportowo-edukacyjnej przy Zespole Szkół w Działoszycach.

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający - Gmina Działoszyce  zawiadamia  Wykonawców, którzy  ubiegali  się o  udzielenie  zamówienia o wyborze oferty  podając  nazwę, siedzibę  i  adres  Wykonawcy, którego  ofertę  wybrano oraz uzasadnienie jej  wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Otwarcie ofert odbyło się dnia 18. 08. 2008 r. godz. 1100  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, (sala narad).

Oferty oceniano zgodnie z kryteriami znajdującymi się w SIWZ.

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Oferty podlegające odrzuceniu – brak ofert odrzuconych.


Przedmiot zamówienia - opis

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta-nazwa
i adres wykonawcy

Wykonawcy, którzy złożyli oferty – nazwa
i adres.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert-liczba pkt w kryterium „cena”

Łączna ilość uzyskanych punktów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozwój bazy sportowo-edukacyjnej przy Zespole Szkół w Działoszycach


Ofertę wybrano zgodnie z kryteriami znajdującymi się w SIWZ

Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa w Kielcach sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 53

25-002 Kielce


Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa w Kielcach sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 53

25-002 Kielce

- oferta nr 3Spółdzielnia Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski ul. Targowa 18

25 - 520 Kielce-oferta nr 1


100,0

62,9
100,0


62,9


Twisted Design Studio Piotr Wachowicz

32 - 200 Miechów  ul. Kopernika 23 oferta nr 2

78,3

78,3
Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjno-Handlowe Qartet -Techbud 25-389 Kielce ul. Wojska Polskiego

65/31 oferta nr 4


41,6

41,6


Na  podstawie  art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy  z  dnia  29.01.2004 r.  Prawo  Zamówień Publicznych Zamawiający – Gmina Działoszyce zawiadamia Wykonawców, którzy  ubiegali  się o  udzielenie zamówienia o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne:

Brak ofert odrzuconych.


Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2008-08-26
Data ostatniej zmiany:
2008-08-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-14 15:13:39, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)