Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu - 14.08.2008 r.

Zbieranie statystyk

na dostawę opału do przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum i domów nauczyciela z terenu gminy Działoszyce w sezonie grzewczym 2008/2009

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK

w DZIAŁOSZYCACH

ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE, tel. (041) 352-60-10 w. 29


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:


na dostawę opału do przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum i domów nauczyciela z terenu gminy Działoszyce w sezonie grzewczym 2008/2009


Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce bud. „B” Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach, pok. nr 6; przesłana może być za pośrednictwem poczty lub można pobrać ją ze strony internetowej www.dzialoszyce.eobip.pl. Formularz specyfikacji udostępniany jest nieodpłatnie. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest p. Marcin Miszczyk – dyrektor
ZEASiP tel. (041) 352-60-05 wew. 29 – od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400

Opis przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału wg następujących rodzajów i parametrów:

 • węgiel kamienny sortymentu kostka w ilości ok. 175 ton: wartość opałowa: = lub powyżej 26 MJ/kg, popiół do 6%, siarka do 0,65%;

 • węgiel kamienny sortymentu groszek (ekologiczny) w ilości ok. 50 ton: wymiar ziarna: 5–25 mm, max. zdolność spiekania (liczba Rogi, RI) do 15, wartość opałowa: = lub powyżej 26 MJ/kg, maksymalna ilość miału do 10%, popiół do 10%, siarka do 0,65%;

 • węgiel kamienny sortymentu miał w ilości ok. 45 ton: wartość opałowa: = lub powyżej 20 MJ/kg, popiół do 18%, siarka do 1%

Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w SIWZ.

Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

Sezon grzewczy 2008/2009

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) oferenci, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt 1-4 ustawy), tj. między innymi:

   • w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

   • nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

   • nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   • osoby fizyczne (bądź wspólnicy w spółkach jawnych, partnerzy lub członkowie zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych bądź komandytowo-akcyjnych, członkowie organu zarządzającego osób prawnych) nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

 1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wyżej, poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawcę stosownych oświadczeń i dokumentów:

   • oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - zał. do SIWZ;

   • oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

   • oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

   • oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego ZUS wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto za całość przedmiotu zamówienia (100%).

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z napisem: „Oferta na dostawę opału do szkół i placówek oświatowych w sezonie grzewczym 2008/2009” w siedzibie zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, budynek „B” UMiG pok. nr 7 w terminie do dnia 05.09.2008 r. do godz. 930

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach w sali narad w dniu 05.09.2008 r. o godz. 1000

Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach biuletynu zamówień publicznych pod numerem ogłoszenia 190435-2008 z dnia 14.08.2008DYREKTOR

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkół i Placówek


mgr Marcin Miszczyk

Działoszyce, 14 sierpnia 2008 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2008-08-14
Data publikacji:
2008-08-14
Data ostatniej zmiany:
2008-08-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-14 15:13:39, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)