Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi 1/2 etatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY w DZIAŁOSZYCACH

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi 1/2  etatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach.

1.      Wymagania niezbędne:

a/ wykształcenie wyższe o kierunkach: rachunkowość, ochrona środowiska, inżynieria środowiska

b/ znajomość obsługi komputera,

c/ niekaralność za przestępstwa  popełnione umyślnie,

d/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

e/ nieposzlakowana opinia

2.      Wymagania dodatkowe:

     pożądane: dobra znajomość przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o odpadach, ordynacji podatkowej, kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w    administracji, oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku min.:

prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

-obsługa systemu informatycznego  gospodarki odpadami komunalnymi,

-utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

-opracowanie potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,

-przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami,

-kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych,pozbywania się nieczystości płynnych oraz regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Działoszyce (w tym kontrola stanu faktycznego w terenie),

-współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

-planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,

prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców gminy,

-prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie projektów decyzji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

-pozbywanie się nieczystości płynnych oraz realizowania obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Działoszyce,

-prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat i kar naliczonych z tytułu prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozbywania się nieczystości płynnych, współpraca z Referatem Finansowym w tym zakresie,

-przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

-monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych, przez przedsiębiorcę,

-inne prace zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, Sekretarza lub Kierownika Referatu.

4.      Wymagane dokumenty;

a/  list motywacyjny,

b/ curriculum vitae,

c/ oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony) www.dzialoszyce.eobip.pl

d/ kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

e/ kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji i umiejętności,

f/ kserokopie świadectw pracy,

g/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

h/ zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia

i/ oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) o treści:

                  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 r. , nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

UWAGA: list motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

       5. Warunki pracy

            a/ wymiar czasu pracy: 1/2 etatu – w przypadku kandydata podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony , nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem(art.16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych Dz.U.Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)

 

6.   Inne informacje: przewidywane zatrudnienie luty  2014 r.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach,ul. Skalbmierska 5, w sekretariacie pok . 14 I piętro lub przesłać pocztą    na adres : Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi ” w terminie do dnia  23 stycznia 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na  tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach .

Złożone przez uczestników oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną one komisyjnie zniszczone.

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce

    (-) Zdzisław Leks

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2014-01-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-14 15:13:39, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)